Przejdź do treściPrzejdź na stronę głównąPrzejdź do nawigacji

Emitent w ramach Grupy Griffin Real Estate

 • Nazwa 1:
  GFN1217
 • Nazwa 2:
  GREINVEST
 • Pełna nazwa:
  Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.
 • Adres siedziby:
  Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa
 • Telefon:
  + 48 22 21 21 920
 • E-mail:
  finanse@griffin-re.com; info@griffin-re.com
 • www:
  http://www.griffin-re.com/pl/obligacje
 • REGON:
  146723030
 • NIP:
  118-20-92-533
 • KRS:
  0000465667

Griffin Real Estate Invest sp. z o.o. jest podmiotem działającym w Grupie Griffin Real Estate, powołanym w celu obsługi emisji obligacji. Grupa Griffin została utworzona w 2006 r. i obecnie jest najaktywniejszym inwestorem na rynku nieruchomości w Polsce zarządzającym aktywami o wartości prawie 5 mld EUR.

Grupa realizuje inwestycje w największych miastach w Polsce. W portfolio Grupy znajdują się duże centra handlowe: DH Supersam w Katowicach, Hala Koszyki w Warszawie oraz flagowy projekt Grupy: DH Renoma we Wrocławiu, a także ważne centra biurowe, w tym między innymi w Warszawie i Krakowie oraz domy akademickie i projekty mieszkaniowe.

W okresie czerwiec-październik 2015 r. Grupa Griffin wraz z PIMCO, poprzez spółkę Joint Venture, nabyła większościowy pakiet akcji (65,99%) Echo Investment S.A. – jednego z największych polskich deweloperów. Była to największa transakcja korporacyjna dotychczas zrealizowana na polskim rynku nieruchomości. W marcu 2016 roku, z kolei, zawarta została umowa między Echo Investment S.A. a Redefine, na mocy której Echo sprzeda 75 proc. udziałów w spółce kontrolującej wszystkie aktywa operacyjne grupy Echo Investment czyli obiekty biurowe i handlowe. Pozostałe 25 proc. udziałów po zostanie w Echo Investment. Spółka z udziałem Redefine i Echo Investment będzie miała formułę zbliżoną do funduszu typu REIT i będzie początkowo zarządzała aktywami wartymi 1,18 mld Euro.

Griffin Real Estate oprócz inwestowania własnych środków zarządza w Polsce również aktywami globalnych funduszy inwestycyjnych. Jest to przede wszystkim Oaktree Capital Management, który już od kilku lat jest strategicznym partnerem Griffina, a także Pacific Investment Management Corporation (PIMCO), dla którego inauguracyjną transakcją na polskim rynku jest właśnie wspólna inwestycja w Echo Investment SA. Redefine będzie więc trzecim inwestorem, którego kapitałem w Polsce bedzie zarządzał Griffin Real Estate.

Grupa wspiera też liczne inicjatywy społeczne, w tym Fundację Edukacyjną Jana Karskiego, a w przestrzeniach należących do Griffin realizowane są również projekty artystyczne, inicjowane przez Griffin Art Space, program powołany przez Fundację Art&Innovation Space, aby wspierać i promować sztukę.

Griffin jest laureatem wielu nagród, ostatnie z nich to „Retail Development of the Year 2017”, „Investor of the Year 2016”, „Company of the Year 2016” w międzynarodowym konkursie Central & Eastern European Real Estate Quality Awards we współpracy z Financial Times.

Aktualności

 • Emisja nowej serii 3A

  Data publikacji: 30-06-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. nastąpiła emisja 1.100 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 110.000.000 PLN w ramach programu emisji przyjętego Uchwałą nr 1 z dnia 23 listopada 2015 r. Obligacje serii 3A są zabezpieczone, oprocentowane z terminem zapadalności przypadającym na 30 grudnia 2019 r.

 • Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji

  Data publikacji: 29-06-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 r. dokonał wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”).

 • Zapowiedź wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji

  Data publikacji: 26-05-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) zawiadamia o wcześniejszym wykupie obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”), który nastąpi w dniu 29 czerwca 2017 r. W dniu wcześniejszego wykupu Emitent wykupi 2.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 PLN. Kwota świadczenia na jedną Obligację będzie wynosiła 40.000 PLN i zostanie powiększona o należne odsetki oraz premię.

 • Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji

  Data publikacji: 26-05-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2017r. dokonał wcześniejszego częściowego wykupu obligacji Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”). Kwota świadczenia na jedną Obligację wyniosła 60.000 PLN, w związku z czym wartość nominalna jednej Obligacji po wykupie wynosi 40.000 PLN.

 • Zapowiedź wcześniejszego częściowego wykupu Obligacji

  Data publikacji: 11-05-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w związku z prawomocnym wykreśleniem zastawów oraz hipotek zabezpieczających obligacje Emitenta serii 1A oraz 2A (oznaczone jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”) i zwolnieniem pozostałych zabezpieczeń, o których mowa w uchwale nr 5 zgromadzenia obligatariuszy z dnia 3 października 2016 r. opublikowanej na stronie internetowej Emitenta w dniu 3 października 2016 r., w dniu 26 maja 2017 r. Emitent dokona częściowego przedterminowego wykupu Obligacji w kwocie 120.000.000 PLN. Wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z § 117a ust. 16 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., tj. poprzez częściową spłatę wartości nominalnej Obligacji. Kwota świadczenia na jedną Obligację będzie wynosiła 60.000 PLN, w związku z czym wartość nominalna jednej Obligacji po wykupie będzie wynosiła 40.000 PLN.

 • Zwolnienie hipotek na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie Obligacji

  Data publikacji: 28-04-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. uprawomocniło się zwolnienie hipotek na nieruchomościach stanowiących częściowe zabezpieczenie obligacji serii 1A oraz 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”). W związku z tym Emitent uzyskał zwrot kaucji gwarancyjnej na rachunek bankowy.

 • Umorzenie postępowania w sprawie wpisu pawilonu „EMILIA” do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego

  Data publikacji: 24-03-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż decyzją nr 311/2017 z dnia 16 marca 2017 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków umorzył postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego elementu zespołu budowlanego objętego postępowaniem tj. pawilonu „EMILIA” wzniesionego w latach 1967-1969, położonego w Warszawie przy ul. Emilii Plater 51 oraz pozostałych elementów zespołu budowlanego, tj. dwukondygnacyjnego „zaplecza” budynku głównego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Pańskiej 3 oraz dwóch nadwieszonych łączników.

  20170324_obl_inf_2_2017.pdf

 • Zakończenie rozbiórki pawilonu Emilia

  Data publikacji: 10-03-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż zgodnie z planem biznesowym Grupy Griffin Real Estate („Grupa”), do której należy Emitent, zakończyła się rozbiórka pawilonu Emilia zlokalizowanego przy ul. Emilii Plater 51.

  20170309_obl_inf_1_2017.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 27-01-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że we wznowionych po przerwie obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A, które odbyło się 27 stycznia 2017 r. na posiedzeniu nie stawiło się quorum, wobec tego nie było one zdolne do podejmowania wiążących uchwał. W związku z tym Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy.

  20170127_grei_protokol-z-dalszej-czesci-zgromadzenia-obligatariuszy.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 13-01-2017

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że we wznowionych po przerwie obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A, które odbyło się 13 stycznia 2017 r., została ogłoszona przerwa. Zgromadzenie wznowi obrady w dniu 27 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00.

  20170113_grei_protokol-z-dalszej-czesci-zgromadzenia-obligatariuszy.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 28-12-2016

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A, które odbyło się 28 grudnia 2016 r., została ogłoszona przerwa. Zgromadzenie wznowi obrady w dniu 13 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00.

  20161228_grei_protokol-ze-zgromadzenia-obligatariuszy.pdf

 • Warunki Emisji Obligacji

  Data publikacji: 27-12-2016

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. zostały spełnione przez Spółkę warunki określone w §2 uchwały nr 5 zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii 1A i 2A (oznaczonych jednym kodem PLGRFRL00017) („Obligacje”) z dnia 3 października 2016 r. („Uchwała”), w związku z czym na podstawie §3 Uchwały w dniu 27 grudnia 2016 r. Spółka opublikowała warunki emisji Obligacji sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 1 do Uchwały („Warunki Emisji”).

  20161227_obl_weo_grei—warunki-emisji-obligacji.pdf

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 06-12-2016

  Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A wyemitowanych przez Emitenta odpowiednio w dniach 29 grudnia 2015 r. oraz w dniu 5 maja 2016 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

  Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa.

  Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana zasymilowanych warunków emisji obligacji serii 1A oraz 2A oznaczoych jednym kodem PLGRFRL00017 w zakresie parametrów obligacji (w tym zmieny terminu wykupu obligacji) oraz ewentualnych zmian uchwały nr 5 zgromadzenia obligatariuszy z dnia 3 października 2016 r., w zakresie wersji Warunków Emisji obowiązującej po Zgromadzeniu Obligatariuszy..

  Więcej szczegółów znajduje się w załączonym ogłoszeniu.

  griffin_ogloszenie-o-zwolaniu-zo-3-189184-3-662-v0.3.pdf

 • Aktualizacja wycen nieruchomości

  Data publikacji: 11-10-2016

  W odniesieniu do punktu 18.3 Warunków Emisji Obligacji poniżej Griffin Real Estate Invest sp. z o.o. („Emitent”) publikuje aktualizacje wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie obligacji.

  20160930_emi_val_emilia-valuation-report.pdf

  20160930_jup_val_jupiter-valuation-report.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 03-10-2016

  Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A („Obligcje”) zostały po przerwie zarządzonej w dniu 26 września 2016 r. wznowione w dniu 3 października 2016 r. Podczas Zgromadzenia Obligatariuszy zostały podjęte uchwały zmieniające treść Warunków Emisji Obligacji w zakresie procedury zwalniania zabezpieczeń w przypadku ewentualnej sprzedaży nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Obligacji.

  Poniżej protokoły ze Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wersja jednolita zmienionych Warunków Emisji Obligacji.

  20161003_obl_weo_grei.pdf

  20160926_obl_res_grei—protokol-zo_przed-przerwa.pdf

  20161003_obl_res_grei—protokol-zo_po-przerwie_wyciag.pdf

 • Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 26-09-2016

  Zarząd Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A, które odbyło się 26 września 2016 r., została ogłoszona przerwa. Zgromadzenie wznowi obrady w dniu 3 października 2016 r.

  20160926_grei_protokol-ze-zgromadzenia-obligatariuszy.pdf

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 02-09-2016

  Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A wyemitowanych przez Emitenta odpowiednio w dniach 29 grudnia 2015 r. oraz w dniu 5 maja 2016 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

  Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa.

  Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana zasymilowanych warunków emisji obligacji serii 1A oraz 2A oznaczoych jednym kodem PLGRFRL00017.

  Więcej szczegółów znajduje się w załączonym ogłoszeniu.

  20160902_obl_not_grei—ogloszenie-o-zwolaniu-zgromadzenia-obligatariuszy-zmiana-weo–.pdf

 • Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

  Data publikacji: 03-06-2016

  Data publikacji: 03-06-2016

  Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) („Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 2A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 5 maja 2016 r. („Zgromadzenie Obligatariuszy”).

  Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa.

  Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji obligacji serii 2A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 5 maja 2016 r.

  Więcej szczegółów znajduje się w załączonym ogłoszeniu.

  20160603_obl_not_grei—ogloszenie-o-zwolaniu-zgromadzenia-obligatariuszy-druga-seria-.pdf

 • Debiut Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. na Catalyst

  Data publikacji: 24-03-2016

  W dniu 22 marca 2016 r. zadebiutowały obligacje spółki Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. W uroczystości debiutu obligacji wzięli udział: Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Grzegorz Zawada, Prezes Zarządu BondSpot S.A. Jacek Fotek, ze strony Emitenta: Przemysław Krych, CEO Griffin Real Estate oraz Maciej Dyjas Co-CEO Griffin Real Estate a także licznie przybyli goście i dziennikarze.

  Szczegóły relacji znajdują się na stronie Catalyst:

  http://www.gpwcatalyst.pl/aktualnosci?ph_main_content_1_start=show&ph_main_content_1_cmn_id=8156

 • Uchwała Zarządu BondSpot SA

  Data publikacji: 18-03-2016

  Zarząd BondSpot SA, na podstawie Regulaminu ASO podjął uchwałę, w której wyznaczył dzień 22 marca 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1.470 obligacji na okaziciela serii 1A spółki Griffin Real Estate Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 147.000.00 zł oznaczonych przez KDPW SA kodem PLGRFRL00017 oraz jednocześnie określiła dla tych obligacji:
  Dzień ostatniego notowania – 15 grudnia 2017 r.
  Jednostkę obrotu – 1 szt.
  Jednostkę obligatoryjną – 1 szt.
  Symbol – GFN1217

 • Uchwała w sprawie wprowadzenia obligacji GREINVEST na ASO Catalyst

  Data publikacji: 17-03-2016

  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 1.470 obligacji na okaziciela serii 1A spółki Griffin Real Estate Sp. z o.o., o wartości 100.000 PLN każda.

 • Sukces emisji pierwszej serii obligacji w ramach programu emisji Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o.

  Data publikacji: 29-12-2015

  W dniu 29 grudnia 2015 r. obligatariusze objęli pierwszą serię obligacji Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. o łącznej wartości 147 mln zł. Emitentem jest spółka celowa powołana do obsługi papierów dłużnych. Pozyskane środki Emitent przekazał w formie pożyczki jednostce dominującej. Wyemitowane obligacje zostaną wykorzystane przez Grupę Griffin Real Estate do spłaty zobowiązań wynikających z umów nabycia nieruchomości, do nabycia nowych inwestycji oraz sfinansowania nakładów kapitałowych w projektach znajdujących się w portfelu Grupy.

  Zabezpieczeniem obligacji są m.in.: poręczenia spółek

TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW I CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI W 2017 ROKU

 • Certyfikat zgodności roczny wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
  01.06.2017
 • Certyfikat zgodności półroczny wg stanu na 30 czerwca 2017 r
  28.09.2017
 • Raport półroczny za 2017 r.
  29.09.2017
 • Raport roczny za 2016 r.
  31.05.2017

Raporty Catalyst

Raporty bieżące

Numer i temat raportu

Raporty okresowe

Numer i temat raportu

Program emisji obligacji

 • Organizator programu emisji: mBank
 • Tryb emisji: Niepubliczna (skierowana do wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149)
 • Program emisji obligacji: Obligacje o wartości nominalnej do 300 milionów PLN; zabezpieczone, zdematerializowane
 • Nominał: 100.000 PLN
 • Termin zapadalności: 2 lata
 • Rynek notowań: ASO Bond Spot

Pierwsza emisja

 • Seria: 1A
 • Kwota pierwszej emisji: 147.000.000
 • Kod papieru wartościowego: PLGRFRL00017
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża 5%
 • Data emisji: 29 grudnia 2015 r.

Druga emisja

 • Seria: 2A
 • Kwota pierwszej emisji: 53.000.000
 • Kod papieru wartościowego: PLGRFRL00025
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M plus marża 5%
 • Data emisji: 5 maja 2016 r.